ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 26.02.2020

Особлива інформація на 25.02.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

125.02.2020Гандзюк Андрiй Миколайович-9.89654450.546554
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 25.02.2020; Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Гандзюк Андрiй Миколайович; Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй; Дiя (набуття або вiдчуження): набуття; та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдомостi вiдсутнi ; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 10.343772%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй : 50.546554%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 52.830766%, Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдомостi вiдсутнi ; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. Акцiонерне товариство розкриває вiдомостi на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Повiдомлення вiд власника акцiй не надходило.
225.02.2020Коханюк Руслан Валерiйович-9.0083930
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 25.02.2020; Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Коханюк Руслан Валерiйович Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй; Дiя (набуття або вiдчуження): вiдчуження, та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдомостi вiдсутнi ; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 9.415485%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй : 0%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%, Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдомостi вiдсутнi ; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. Акцiонерне товариство розкриває вiдомостi на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Повiдомлення вiд власника акцiй не надходило.
325.02.2020Бiленко Юлiя Володимирiвна-9.8965440
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 25.02.2020; Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Бiленко Юлiя Володимирiвна Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй; Дiя (набуття або вiдчуження): вiдчуження, та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдомостi вiдсутнi ; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 10,343772%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй : 0%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%, Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдомостi вiдсутнi ; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. Акцiонерне товариство розкриває вiдомостi на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Повiдомлення вiд власника акцiй не надходило.
425.02.2020Пилявський Валерiй Вiкторович-9.8965440
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 25.02.2020; Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Пилявський Валерiй Вiкторович Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй; Дiя (набуття або вiдчуження): вiдчуження, та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдомостi вiдсутнi ; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 10,343772%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй : 0%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%, Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдомостi вiдсутнi ; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. Акцiонерне товариство розкриває вiдомостi на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Повiдомлення вiд власника акцiй не надходило.
525.02.2020Стаднiченко Костянтин Вячеславович-9.8965440
Зміст інформації:
Дата отримання iнформацiї: 25.02.2020; Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Стаднiченко Костянтин Вячеславович Iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй; Дiя (набуття або вiдчуження): вiдчуження, та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдомостi вiдсутнi ; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 10,343772%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй : 0%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%, Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдомостi вiдсутнi ; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдомостi вiдсутнi. Акцiонерне товариство розкриває вiдомостi на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Повiдомлення вiд власника акцiй не надходило.