ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гольдiн Аркадiй Вiталiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05744739
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, м. Київ, Соломянський р-н, м. Київ, 03110, вул. Механiзаторiв, б. 9-А
1.5. Міжміський код та телефон, факс (044) 248-85-00, (044)248-85-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@demodesign.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№ 81(1585), газета "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)