ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 17.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 273.8 X X
Усього зобов'язань X 291.1 X X
Опис Станом на 31.12.2012 р. " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 79.3 тис. грн. " Поточнi зобов'язання за розрахунками: " з бюджетом - 17.3тис. грн., " зi страхування - 5.0 тис. грн., " iншi поточнi зобов'язання - 189.5 тис. грн. Протягом 2012 року товариство не мало довгострокових фiнансових та iнших зобов'язань, довгостроковими кредитами банкiв не користувалось.