ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ" (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0673, рішення Аудиторської палати України від 30.03.2001 р. № 100) м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00 код 22895859, р/р 2600030454 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 Акціонерам ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" Керівництву ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (звіт незалежного аудитора) про фінансову звітність приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" станом на 31.12.2012 року м. Київ 18 лютого 2013 р. На підставі договору № 01/02-ПрАТ від 01 лютого 2013 року, та у відповідності до Законів України: "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р. із змінами), а також до "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів" (Рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.) незалежною аудиторською фірмою ПП АФ "Аудит-Тест" проведено аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" (далі - ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ") за 2012 рік. Місто проведення аудиту , м. Київ, вул. Механізаторів, 9-А. Дата початку проведення аудиту - 01 лютого 2013 р. Дата закінчення проведення аудиту - 18 лютого 2013 р. Основні відомості про емітента наведені в таблиці № 1. Таблиця №1. Найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" Код ЄДРПОУ 05744739 Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство Дата та номер первинної реєстрації 24 січня 1994 р., реєстр. № 2649 Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ № 021906 Місце проведення реєстраційної дії Солом"янська районна у м. Києві держадміністрація Дата внесення змін до установчих документів 26 квітня 2001 р., 04 жовтня 2002 р., 11.04.2011 р. Юридична адреса та місцезнаходження 03110, м.Київ, вул. Механізаторів, будинок 9-А Телефон (044)248-85-00 Поточний рахунок 26002010049807 МФО 300023 Назва банку ПАТ "Укрсоцбанк" Засновники і їх частки в статутному фонді 86 фізичних осіб - 100% Чисельність працівників 14 Найменування, місцезнаходження аудиторської фірми, з якою укладено угоду Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Тест", 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, т. (044)547-91-00. Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача цінних паперів ТОВ "К2 ІНВЕСТ", 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової,11, кВ.314./1, т. (044)251-47-75, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ № 470610, видана ДКЦБФР 27.06.2009 р. Основні види діяльності КВЕД 25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора та опис аудиторської перевірки Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності", МСА 570 "Безперервність", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Аудиторська перевірка проводилась з відома директора Гольдіна Аркадія Віталійовича та в присутності головного бухгалтера Шинкаренко Ірини Володимирівни. Опис перевіреної інформації : Установчі документи. Реєстраційні документи. Форми фінансової звітності за 2012 рік.( форма № -м "Баланс", форма №2-м "Звіт про фінансові результати"). Журнал господарських операцій за 2012 рік. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку за 2012 рік. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2012 році. Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не наглядали за проведенням інвентаризації активів (необоротних активів) Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2012 року чи на другу дату, в зв'язку з чим не можемо висловити безумовно-позитиву думку відносно всіх показників фінансової звітності Товариства. Однак, відмічене обмеження має незначний вплив на річну фінансову звітність і на стан справ в цілому. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів Приватного акціонерного товариства "Промислової компанії "ПРОМІНЬ". Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству України та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України і прийнятій обліковій політиці та в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фактичний фінансово-господарський стан Приватного акціонерного товариства "Промислової компанії "ПРОМІНЬ" на 31.12.2012 року. Пояснювальний параграф Звертаємо увагу на те, що вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства "Промислової компанії "ПРОМІНЬ" менше розміру статутного капіталу, що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України, щодо нормативу вартості чистих активів акціонерних товариств. Звертаємо також увагу на те , що ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" понесло чистий збиток сумою 3 тис. грн. протягом року, що закінчується 31 грудня 2012 р. Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може породити сумніви в здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги ці питання. Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360 1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. Станом на 31.12.2012 р. власний капітал товариства складає 1 883.2 тис. грн., у т.ч.: - статутний капітал - 2459.0 тис. грн., - додатковий капітал - 84.5 тис. грн., - непокритий збиток - 660.3 тис. грн. Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" створено згідно с рішенням установчих зборів, протокол № 01 від 04.11.1993 р., на базі орендного дослідно-експериментального заводу санітарної техніки і є його правонаступником. Учасниками товариства (акціонерами) є фізичні та юридичні особи, які придбали акції відповідно до чинного законодавства (згідно протоколу № 01 від 04.11.1993 р. 86 фізичних осіб). Свідоцтво про первинну державну реєстрацію № 2649 від 24.01.1994 р. видано Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва. Статутний капітал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" згідно установчих документів складає 2459040.00 гривень та розподілений на 10246 простих іменних акцій номінальної вартості 240.00 гривень кожна. Акції мають бездокументарну форму. Статутний фонд сплачено повністю. Емісійний дохід відсутній. Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 11 травня 1998 р. № 250/10/1/98. Свідоцтво про випуск акцій від 11.05.1998 р. замінено на свідоцтво № 492/10/1/10 14 жовтня 2010 р. в зв'язку із зміною форми існування акцій на бездокументарну. На 31.12.2012 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) менше розміру статутного капіталу на 575.8 тис. грн., що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств. 2. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року, порядку виконання значних правочинів та стану корпоративного управління Протягом 2012 року відбулися події, що, згідно ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" та призвести до зміни вартості його цінних паперів. Зокрема, відбулися зміни складу посадових осіб емітента. Особлива інформація надана та опублікована в відповідних виданнях ДКЦПФР. У 2012 році ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" значні правочини, визначені Законом України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (із внесеними змінами та доповненнями) , не вчиняло.Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві, в основному, відповідає вимогам Статуту і вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"; "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДК ЦПФР від 19.12.2006 N 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364. Служба внутрішнього аудиту в ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" відсутня. 3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. При виконанні аудиту не встановлено наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 4. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства При виконанні завдання з аудиту у відповідності до МСА, отримано достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства Основні відомості про аудиторську фірму. Найменування Приватне підприємство Аудиторська фірма "Аудит-Тест " Код ЄДРПОУ 22895859 Реєстраційні дані Зареєстроване Деснянською районною державною адміністрацією у м. Києві 04 жовтня 1994 р., № 22895859 №, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0673, Рішення АПУ № 100 від 30.03.2001 р., термін дії - до 30.03.2006 р. термін дії продовжено до 02.03.2011 р. Рішенням АПУ №160/3 від 02.03.2006 р., термін дії продовжено до 24.02.2016 року Рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011 р №, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рішення № 469, термін дії - до 24.02.2016 р. Телефон, поштова та електронна адреса т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, audit-test@mail.ru Керівник Кириленко Олена Анатоліївна Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці Кириленко Олена Анатоліївна №, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора Серія А, № 001156, Рішення АПУ № 14 від 28.04.1994р., термін дії продовжено до 28.04.2013 р. Рішенням АПУ № 187/2 від 14.02.2008 р. Директор ПП "Аудит-Тест", Кириленко О. А.