ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гольдiн Аркадiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз Україна", начальник вiддiлу автотранспортного забезпечення
6.1.8. Опис Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про виконавчий орган товариства", а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор Товариства має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, крiм передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. На засiданнi Наглядової ради Приватного акцiонерного товариство "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Товариство) 20.08.2012 року (протокол № 8 вiд 20.08.2012 року) було прийнято наступнi рiшення: 1) достроково припиненi повноваження Директора Товариства Зубенко Валерiя Петровича (паспорт серiї СН № 199541 виданий Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi 18 квiтня 1996 року) з 20 серпня 2012 року у зв`язку з неможливiстю подальшого виконання обов`язкiв Директора за станом здоров`я. Зубенко Валерiй Петрович володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,9760%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На вказанiй посадi перебував з 11.04.2011 року. 2) обрано Директором Товариства Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича з 21 серпня 2012 року. Гольдiн Аркадiй Вiталiйович часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено Директора Товариства: вiдповiдно до Статуту Товариства. Посади, якi посадова особа займала протягом трудової дiяльностi: командир танкового взводу та роти, заступник командира танкового батальйону, заступник вiйськового комiсару, вiйськовий комiсар, заступник командиру полку по озброєнню, старший офiцер штабу командування сухопутних вiйськ, начальник групи керiвництва комiсарiатами України командування сухопутних вiйськ України, начальник вiддiлу керiвництва вiйськовими комiсарiатами штату командирування, начальник вiддiлу забезпечення, начальник вiддiлу автотранспортного забезпечення.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шестєрiков Едуард Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1966
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Демо Дизайн", директор
6.1.8. Опис Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акцiонерного товариства. До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Директора Товариства; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та iнших питань вiднесених до її компетенцiї. Член Наглядової ради зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


6.1.1. Посада Секретар наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Литвинова Марина Євгенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Демо Дизайн"
6.1.8. Опис До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Директора Товариства; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та iнших питань вiднесених до її компетенцiї. Член Наглядової ради зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шинкаренко Iрина Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Кенгуру Сервiс", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. 2. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання, на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства. 12. Забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою виявлення резервiв, запобiгання втратам. 13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, крiм передбаченої трудоаим договором, не виплачувалась. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згiдно з наказом Директора Приватного акцiонерного товариство "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Товариство) № 61 вiд 18 вересня 2012 року, вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: Герасимова Нiна Володимирiвна звiльнена з посади головного бухгалтера з 18 вересня 2012 року за власним бажанням. Герасимова Нiна Володимирiвна володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,976%. На вказанiй посадi перебувала з 02 серпня 2000 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з наказом Директора Товариства № 64 вiд 18 вересня 2012 року, вiдбулись наступнi змiни складу посадових осiб: Шинкаренко Iрина Володимирiвна призначена на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом з 19 вересня 2012 року. Шинкаренко Iрина Володимирiвна часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Призначена на посаду безстроково. Посади, якi займала протягом трудової дiяльностi: головний бухгалтер ТОВ "Кенгуру Сервiс", головний бухгалтер представництва СХЦ Б`ютi Косметiкс ГмбХ, головний бухгалтер ТОВ "Б`ютi профi", головний бухгалтер ВАТ "Дослiдно-експериментальний завод цивiльної авiацiї". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової радиШестєрiков Едуард Леонiдовичд/н, д/н, д/н02.12.2010637062.170603166370000
Секретар наглядової радиЛитвинова Марина Євгенiвнад/н, д/н, д/н02.12.20104154.05036112415000
Усього 6785 66.22096428 6785 0 0 0