ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 05.04.2012
Кворум зборів** 94.6839
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу. 2. Звiт Директора Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку незалежного аудитора. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2011 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 8. Прийняття рiшення про внесення змiн до цивiльно-правових договорiв, якi укладенi з членами Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. СЛУХАЛИ перше питання порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу". Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставив на голосування наступний проект рiшення: передати повноваження лiчильної комiсiї зберiгачу ТОВ "К2 Iнвест", у зв`язку з чим обрати Головою лiчильної комiсiї - представника зберiгача: Скнар Олександра Петровича, членами лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксану Анатолiївну, Юрченко Тетяну Юрiївну та затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу (Додаток № 1). Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: передати повноваження лiчильної комiсiї зберiгачу ТОВ "К2 Iнвест", у зв`язку з чим обрати Головою лiчильної комiсiї - представника зберiгача: Скнар Олександра Петровича, членами лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксану Анатолiївну, Юрченко Тетяну Юрiївну та затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу (Додаток № 1). СЛУХАЛИ друге питання порядку денного: "Звiт Директора Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора" Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович зачитав звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та поставив на голосування наступний проект рiшення: визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (Додаток № 2) Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято : визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (Додаток № 2) СЛУХАЛИ третє питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович надав слово для доповiдi Головi Наглядової ради Шестєрiкову Едуарду Леонiдовичу, який зачитав звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставив на голосування наступний проект рiшення: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк (Додаток № 3) Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк (Додаток № 3) СЛУХАЛИ четверте питання порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку незалежного аудитора" Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович зачитав резолютивну частину висновку незалежного аудитора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк та поставив на голосування наступний проект рiшення: прийняти до уваги висновок незалежного аудитора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (Додаток № 4) Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: прийняти до уваги висновок незалежного аудитора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (Додаток № 4) СЛУХАЛИ п`яте питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк" Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставив на голосування наступний проект рiшення: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк (Додаток № 5) Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк (Додаток № 5) СЛУХАЛИ шосте питання порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2011 рiк" Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставити на голосування наступний проект рiшення: прибуток товариства за 2011 рiк у розмiрi 321,7 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: прибуток товариства за 2011 рiк у розмiрi 321,7 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. СЛУХАЛИ сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк" Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставив на голосування наступний проект рiшення: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк (Додаток № 6) Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк (Додаток № 6) СЛУХАЛИ восьме питання порядку денного "Прийняття рiшення про внесення змiн до цивiльно-правових договорiв, якi укладенi з членами Наглядової ради Товариства". Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставив на голосування наступний проект рiшення: 1. Внести змiни до цивiльно-правового договору, який укладений з Головою Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 квiтня 2011 року (протокол № 01) в частинi оплати, а саме встановити винагороду за виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради у розмiрi 12 000 (дванадцять тисяч) гривень в мiсяць. Винагорода виплачується щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця наступного за звiтним у розмiрi, пропорцiйному кiлькостi календарних днiв у роцi, що припадають на час виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради готiвкою через касу Товариства або за безготiвковим розрахунком шляхом перерахування коштiв на рахунок зазначений у договорi. 2. Внести змiни до цивiльно-правового договору, який укладений з Секретарем Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 квiтня 2011 року (протокол № 01) в частинi оплати, а саме встановити винагороду за виконання обов`язкiв Секретаря Наглядової ради у розмiрi 8 000 (вiсiм тисяч) гривень в мiсяць. Винагорода виплачується щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця наступного за звiтним у розмiрi, пропорцiйному кiлькостi календарних днiв у роцi, що припадають на час виконання обов'язкiв Секретаря Наглядової ради готiвкою через касу Товариства або за безготiвковим розрахунком шляхом перерахування коштiв на рахунок зазначений у договорi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання додаткової угоди до вищезазначених договорiв. Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято: 1. Внести змiни до цивiльно-правового договору, який укладений з Головою Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 квiтня 2011 року (протокол № 01) в частинi оплати, а саме встановити винагороду за виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради у розмiрi 12 000 (дванадцять тисяч) гривень в мiсяць. Винагорода виплачується щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця наступного за звiтним у розмiрi, пропорцiйному кiлькостi календарних днiв у роцi, що припадають на час виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради готiвкою через касу Товариства або за безготiвковим розрахунком шляхом перерахування коштiв на рахунок зазначений у договорi. 2. Внести змiни до цивiльно-правового договору, який укладений з Секретарем Наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 квiтня 2011 року (протокол № 01) в частинi оплати, а саме встановити винагороду за виконання обов`язкiв Секретаря Наглядової ради у розмiрi 8 000 (вiсiм тисяч) гривень в мiсяць. Винагорода виплачується щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця наступного за звiтним у розмiрi, пропорцiйному кiлькостi календарних днiв у роцi, що припадають на час виконання обов'язкiв Секретаря Наглядової ради готiвкою через касу Товариства або за безготiвковим розрахунком шляхом перерахування коштiв на рахунок зазначений у договорi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання додаткової угоди до вищезазначених договорiв. СЛУХАЛИ дев`яте питання порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв". Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович поставив на голосування наступний проект рiшення: прийняти рiшення про припинення повноважень Голови лiчильної комiсiї - представника зберiгача Скнар Олександра Петровича, членiв лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксани Анатолiївни,Юрченко Тетяни Юрiївни, у зв`язку iз закриттям загальних зборiв. Голосували: "За" - 6 885 голосiв (71,06 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Проти" - 0 голосiв (0 % вiд присутнiх на Загальних зборах ). "Утримався" - 2 804 голосiв (28,94 % вiд присутнiх на Загальних зборах ) РIШЕННЯ прийнято : прийняти рiшення про припинення повноважень Голови лiчильної комiсiї - представника зберiгача Скнар Олександра Петровича, членiв лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксани Анатолiївни,Юрченко Тетяни Юрiївни, у зв`язку iз закриттям загальних зборiв. Голова Загальних зборiв Зубенко Валерiй Петрович оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальнi збори вважати закритими. Голова Загальних зборiв /Зубенко В.П./ Секретар Загальних зборiв /Литвинова М.Е./ Директор Товариства /Зубенко В.П. /