ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" за ЄДРПОУ 05744739
Територія   за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення за КВЕД 25.21
Середня кількість працівників 14    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 03110 м. Київ Соломянський р-н м. Київ вул. Механiзаторiв, б. 9-А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1623.8 1827.8
первісна вартість 031 3225.4 3478.7
знос 032 (1601.6) (1650.9)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1623.8 1827.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 16.5 9.6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 105.8 100.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 47.1 69.3
первісна вартість 161 47.1 69.3
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 87.7 128.3
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 52 12
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 24
Усього за розділом II 260 309.1 346.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 1932.9 2174.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2459 2459
Додатковий вкладений капітал 320 84.5 84.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -698.5 -660.3
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1845 1883.2
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1.9 79.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 16.6 17.3
зі страхування 570 0 5
з оплати праці 580 0.7 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 68.7 189.5
Усього за розділом IV 620 87.9 291.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1932.9 2174.3
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Станом на 31.12.2012 р. власний капiтал товариства складає 1 883.2 тис. грн., у т.ч.: - статутний капiтал - 2459.0 тис. грн., - додатковий капiтал - 84.5 тис. грн., - непокритий збиток - 660.3 тис. грн. Приватне акцiонерне товариство "Промислова компанiя "Промiнь" створено згiдно с рiшенням установчих зборiв, протокол № 01 вiд 04.11.1993 р., на базi орендного дослiдно-експериментального заводу санiтарної технiки i є його правонаступником. Учасниками товариства (акцiонерами) є фiзичнi та юридичнi особи, якi придбали акцiї вiдповiдно до чинного законодавства (згiдно протоколу № 01 вiд 04.11.1993 р. 86 фiзичних осiб). Свiдоцтво про первинну державну реєстрацiю № 2649 вiд 24.01.1994 р. видано Залiзничною районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва. Статутний капiтал ПрАТ "Промислова компанiя "ПРОМIНЬ" згiдно установчих документiв складає 2459040.00 гривень та розподiлений на 10246 простих iменних акцiй номiнальної вартостi 240.00 гривень кожна. Акцiї мають бездокументарну форму. Статутний фонд сплачено повнiстю. Емiсiйний дохiд вiдсутнiй. Випуск акцiй зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цiнних паперiв 11 травня 1998 р. № 250/10/1/98. Свiдоцтво про випуск акцiй вiд 11.05.1998 р. замiнено на свiдоцтво № 492/10/1/10 14 жовтня 2010 р. в зв'язку iз змiною форми iснування акцiй на бездокументарну. Згiдно Наказу про облiкову полiтику в товариствi, до основних вiдносяться необоротнi матерiальнi активи вартiстю бiльше 1000,00 грн. При здiйсненнi облiку необоротних матерiальних активiв застосуються наступнi методи нарахування амортизацiї: - для основних засобiв - прямолiнiйний метод. - для iнших необоротних матерiальних активiв - метод 100% нарахування зносу при передачi їх в експлуатацiю. Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлено 10 рокiв. Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв товариства складає 1 827.8 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1 802.8 тис. грн. ; машини та обладнання - 21.4 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. балансова вартiсть нематерiальних складає 3.6 тис. грн. довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi. Оцiнка запасiв проводилась по фактичнiй собiвартостi їх придбання. Переоцiнка залишкiв МШП не проводилася. Для визначення оцiнки залишку запасiв ТМЦ i вартостi реалiзованих запасiв використовувався метод "середньозваженої собiвартостi". Станом на 31.12.2012 р. балансова вартiсть запасiв товариства складає 109.9 тис. грн. , в т.ч.: " сировина та матерiали - 5.5 тис. грн., " купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 3.4 тис. грн., " малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 0.7 тис. грн., " готова продукцiя - 100.3 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. дебiторська i кредиторська заборгованiсть, за якою минув термiн позовної давностi, вiдсутня. Протягом 2012 року товариство короткостроковими кредитами банкiв не користувалось Резерв сумнiвних боргiв в 2012 р. не створювався. Станом на 31.12.2012 р. чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 69.3 тис. грн., " iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 128.3 тис. грн. " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 79.3 тис. грн. " Поточнi зобов'язання за розрахунками: " з бюджетом - 17.3 тис. грн., " зi страхування - 5.0 тис. грн., " iншi поточнi зобов'язання - 189.5 тис. грн. Протягом 2012 року товариство не мало довгострокових фiнансових та iнших зобов'язань, довгостроковими кредитами банкiв не користувалось.


Керівник

 

(підпис)

Гольдiн Аркадiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шинкаренко Iрина Володимирiвна