ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 607.2 76.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (101.2) (12.8)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 506 64
Інші операційні доходи 040 1607.8 1411
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2113.8 1475
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (26.1) (346.1)
Інші операційні витрати 090 (1976.5) (771.6)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (12.5) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2015.1) (1117.7)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 98.7 357.3
Податок на прибуток 140 (60.5) (35.6)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 38.2 321.7
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Протягом 2012 року ПрАТ "Промислова компанiя "ПРОМIНЬ" мало доход вiд наступних видiв дiяльностi , що передбаченi статутом : Виробництво i реалiзацiя промислових котлiв, газових горiлок, водопiдготовчих установок - 70,6 тис. грн. - компенсацiя орендодавцями експлуатацiйних витрат - 536,6 грн. Крiм того, протягом 2012 р. товариство мало доход вiд орендних операцiй - 1 607.8 тис. грн. Облiк доходiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 15 "Доход". Облiк витрат проводився вiдповiдно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 9 класу рахункiв згiдно "Плану рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств, органiзацiй", затвердженого Наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291. Витрати операцiйної дiяльностi -2015.10 тис. грн., в т. ч.: " матерiальнi затрати - 111.5 тис грн., " витрати на оплату працi - 561.9 тис. грн., " вiдрахування на соцiальнi заходи - 202.8 тис. грн., " амортизацiя - 91.0 тис. грн., " iншi операцiйнi витрати - 1047.9 тис. грн. За пiдсумками 2012 року чистий прибуток товариства дорiвнює 38.2 тис. грн. Наростаючим пiдсумком станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток - 660.3 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Гольдiн Аркадiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шинкаренко Iрина Володимирiвна