ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 17.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1936.2 X X
Усього зобов'язань X 1953.6 X X
Опис Станом на 31.12.2013 р. " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 1493.0 тис. грн. " Поточнi зобов'язання за розрахунками: " з бюджетом - 17.4 тис. грн., " iншi поточнi зобов'язання - 443.2 тис. грн. Протягом 2013 року товариство не мало довгострокових фiнансових та iнших зобов'язань, довгостроковими кредитами банкiв не користувалось.