ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - лiцензiї (дозволи) не отримувались. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агентства, оскiльки емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826 цей пункт до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826 цей пункти до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- за звiтний перiод випуску не вiдбувалось. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Опис бiзнесу" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826 цей пункт до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. "Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - заповнюється емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. "Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв. "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сетрифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" - емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН. "Текст аудиторського висновку (звiту)"- емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826 цей пункт до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) " - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими, забезпечене об'єктами нерухомостi.