ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гольдін Аркадій Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз Україна", начальник відділу автотранспортного забезпечення
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2012, три роки
9) опис Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про виконавчий орган товариства", а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 2) обрано Директором Товариства Гольдіна Аркадія Віталійовича з 21 серпня 2012 року. Гольдін Аркадій Віталійович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено Директора Товариства: відповідно до Статуту Товариства. Посади, які посадова особа займала протягом трудової діяльності: командир танкового взводу та роти, заступник командира танкового батальйону, заступник військового комісару, військовий комісар, заступник командиру полку по озброєнню, старший офіцер штабу командування сухопутних військ, начальник групи керівництва комісаріатами України командування сухопутних військ України, начальник відділу керівництва військовими комісаріатами штату командирування, начальник відділу забезпечення, начальник відділу автотранспортного забезпечення. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, крім передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.Часткою у статутному капіталі не володіє. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гандзюк Костянтин Андрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1988
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення особа посади не обіймала
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.08.2013, до припинення повноважень
9) опис Призначено членом Наглядової ради Товариства на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрПА "Промислова компанія "Промінь" від 06.08.2013 р. Призначено на посаду Голови Наглядової Ради на засіданні Наглядової Ради Товариства 06.08.2013 р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Директора Товариства; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції. Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства. Винагороди не виплачувались. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Сергій Геннадійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Лакілайн"
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.08.2013, до припинення повноважень
9) опис Призначено на підставі рішення позачергових зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 06.08.2013 р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Наглядова рада здiйснює: - контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; - обрання Директора Товариства; - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції. Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котвицька Валентина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Зелена Енергія Т", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.09.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. 2. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання, на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства. 12. Забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою виявлення резервiв, запобiгання втратам. 13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, крім передбаченої трудоаим договором, не виплачувалась. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Згідно з наказом Директора Приватного акціонерного товариство «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Товариство) № 250913/1-К від 25 вересня 2013 року, відбулись наступні зміни складу посадових осіб: Шинкаренко Ірина Володимирівна звільнена з посади головного бухгалтера 25 вересня 2013 року за угодою сторін згідно п.1 ст 36 КЗОТ України. Шинкаренко Ірина Володимирівна часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. На вказаній посаді перебувала з 19 вересня 2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно з наказом Директора Товариства № 250913/1-К від 25 вересня 2013 року, відбулись наступні зміни складу посадових осіб: Котвицька Валентина Миколаївна призначена на посаду головного бухгалтера за сумісництвом з 25 вересня 2013 року. Шинкаренко Ірина Володимирівна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Призначена на посаду безстроково. Посади, які займала протягом трудової діяльності: головний бухгалтер Товариства с іноземним капіталом "Лондон Дизайн Інтеріорз ЛТД", головний бухгалтер ТОВ "Зелена Енергія Т", головний бухгалтер ТОВ "Оргфітнес". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займає посаду за основним містом роботи - ТОВ "Оргфітнес", головний бухгалтер, м. Київ, вул. Солом"янська, 11. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.