ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 93.59
Опис ПРОТОКОЛ № 3 чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" м. Київ 17 квiтня 2013 року Час проведення загальних зборiв: о 11 год. 00 хв. Мiсце проведення загальних зборiв: м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9-а в примiщеннi адмiнiстрацiї Товариства. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 11 квiтня 2013 року. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенiв для голосування. Черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (далi - Загальнi збори) вiдкриває Гольдiн Аркадiй Вiталiйович, Директор Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь", який доповiв Загальним зборам Товариства, що вiдповiдно до чинного законодавства Статуту та внутрiшнiх положень Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (далi - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засiданнi Наглядової ради 19 лютого 2013 року (протокол № 9) було прийнято рiшення про проведення чергових Загальних зборiв Товариства 17 квiтня 2013 року о 11 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9-а в примiщеннi адмiнiстрацiї Товариства. Товариством здiйснено вiдправку акцiонерам повiдомлень про скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом направлення рекомендованих листiв засобами поштового зв`язку на адреси акцiонерiв Товариства якi зазначенi у зведеному облiковому реєстрi власникiв цiнних паперiв станом на 28 лютого 2013 року. Також було опублiковано повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв в Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 49 (1553) вiд 13 березня 2013 року, та розмiщено повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР в стрiчцi новин 14 березня 2013 року на сайтi stockmarket.gov.ua. та на власнiй сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет. На засiданнi Наглядової ради 19 лютого 2013 року (протокол №9) прийнято рiшення про обрання Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича i секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Литвинову Марину Євгенiвну та прийнято рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї зберiгачу ТОВ "К2 Iнвест" i затверджено договiр з ним, та на засiданнi Наглядової ради 29 березня 2013 року затверджено персональний склад реєстрацiйної комiсiї: представники зберiгача ТОВ "К2 Iнвест" Скнар Олександр Петрович, Мажель Оксана Анатолiївна, Юрченко Тетяна Юрiївна, та затверджено тимчасову лiчильну комiсiю у тому ж складi. Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах слово надається головi реєстрацiйної комiсiї - представнику зберiгача ТОВ "К2 Iнвест" Скнар Олександру Петровичу. Голова реєстрацiйної комiсiї Скнар Олександр Петрович оголосив, що реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв (перелiку акцiонерiв) складеного станом на "11" квiтня 2013 року, наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Початок реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв - 17 квiтня 2013 року о 10 годинi 00 хвилин, закiнчення реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв - об 10 годинi 45 хвилин. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв,якi мають право на участь у зборах - 27 (двадцять сiм) осiб. Кiлькiсть випущених акцiй: 10 246 (десять тисяч двiстi сорок шiсть) простих iменних акцiй. Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: 13 (тринадцять) штук. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства становить 10 233 (десять тисяч двiстi тридцять три) голоси Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах становить - 9 589 (дев`ять тисяч п`ятсот вiсiмдесят дев`ять) голосiв, що складає 93,59% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй. Скарг та заяв на процедуру реєстрацiї не надходило. У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення чергових Загальних зборiв наявний, збори є правомочними. Голова Загальних зборiв акцiонерiв Гольдiн Аркадiй Вiталiйович оголосив порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу. 2. Звiт Директора Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку незалежного аудитора. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2012 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. Перше питання порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу" Слухали: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича, який запропонував обрати лiчильну комiсiю та оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Передати повноваження лiчильної комiсiї зберiгачу ТОВ "К2 Iнвест", у зв`язку з чим обрати Головою лiчильної комiсiї - представника зберiгача: Скнар Олександра Петровича, членами лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксану Анатолiївну, Юрченко Тетяну Юрiївну та затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу (Додаток № 1). Голосування проводилось бюлетенем № 1 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 1) Голосували: "ЗА" 9 598 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Передати повноваження лiчильної комiсiї зберiгачу ТОВ "К2 Iнвест", у зв`язку з чим обрати Головою лiчильної комiсiї - представника зберiгача: Скнар Олександра Петровича, членами лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксану Анатолiївну, Юрченко Тетяну Юрiївну та затвердити умови договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу (Додаток № 1). Друге питання порядку денного: "Звiт Директора Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора" Слухали: Доповiдь Директора Товариства Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича, який зачитав звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Голова Загальних зборiв Гольдiн Аркадiй Вiталiйович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства за 2012 рiк (Додаток № 2). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Директора протягом звiтного перiоду задовiльною. Голосування проводилось бюлетенем № 2 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 2) Голосували: "ЗА" 6 785 голосiв , що становить 70,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 2 804 голосiв , що становить 29, 24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства за 2012 рiк (Додаток № 2). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Директора протягом звiтного перiоду задовiльною. Третє питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерiв Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича який зачитав звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (Додаток № 3). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною. Голосування проводилось бюлетенем № 3 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 3) Голосували: "ЗА" 6 785 голосiв , що становить 70,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 2 804 голосiв , що становить 29, 24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (Додаток № 3). За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною. Четверте питання порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку незалежного аудитора" Слухали: Голову Загальних зборiв Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича, який зачитав резолютивну частину висновку незалежного аудитора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк та оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити висновок незалежного аудитора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк (Додаток № 4) Голосування проводилось бюлетенем № 4 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 4) Голосували: "ЗА" 6 785 голосiв , що становить 70,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 2 804 голосiв , що становить 29, 24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити висновок незалежного аудитора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк (Додаток № 4) П`яте питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк" Голова Загальних зборiв Гольдiн Аркадiй Вiталiйович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк (Додаток № 5) Голосування проводилось бюлетенем № 5 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 5) Голосували: "ЗА" 6 785 голосiв , що становить 70,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 2 804 голосiв , що становить 29, 24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк (Додаток № 5) Шосте питання порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2012 рiк" Голова Загальних зборiв Гольдiн Вiталiй Аркадiйович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: За пiдсумками 2012 року прибуток Товариства склав 38,2 тис. грн. Наростаючим пiдсумком станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток склав 660,3 тис. грн. Отриманий прибуток за 2012 рiк у розмiрi 38,2 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Голосування проводилось бюлетенем №6 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 6) Голосували: "ЗА" 6 785 голосiв , що становить 70,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 2 804 голосiв , що становить 29, 24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: За пiдсумками 2012 року прибуток Товариства склав 38,2 тис. грн. Наростаючим пiдсумком станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток склав 660,3 тис. грн. Отриманий прибуток за 2012 рiк у розмiрi 38,2 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк." Слухали: Директора Товариства Гольдiна Аркадiя Вiталiйовича з доповiддю про основнi напрямки дiяльностi Товариства та 2013 рiк. Голова Загальних зборiв Гольдiн Вiталiй Аркадiйович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк (Додаток № 6) Голосування проводилось бюлетенем № 7 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 7) Голосували: "ЗА" 6 785 голосiв , що становить 70,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 2 804 голосiв , що становить 29, 24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк (Додаток № 6) Восьме питання порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв". Слухали: Голову Загальних зборiв Гольдiна Вiталiя Аркадiйовича, який запропонував, прийняти рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї та оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати. Проект рiшення винесеного на голосування: Прийняти рiшення про припинення повноважень Голови лiчильної комiсiї - представника зберiгача Скнар Олександра Петровича, членiв лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксани Анатолiївни, Юрченко Тетяни Юрiївни, у зв`язку iз закриттям загальних зборiв. Голосування проводилось бюлетенем № 8 Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 8) Голосували: "ЗА" 9 598 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Вирiшили: Прийняти рiшення про припинення повноважень Голови лiчильної комiсiї - представника зберiгача Скнар Олександра Петровича, членiв лiчильної комiсiї: представникiв зберiгача: Мажель Оксани Анатолiївни, Юрченко Тетяни Юрiївни, у зв`язку iз закриттям загальних зборiв. Голова Загальних зборiв Гольдiн Вiталiй Аркадiйович оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальнi збори вважати закритими. Голова Загальних зборiв /Гольдiн А.В./ Секретар Загальних зборiв /Литвинова М.Е./ Директор Товариства /Гольдiн А.В. /


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.