ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 320.1 607.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (53.4) (101.2)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 266.7 506
Інші операційні доходи 040 1771 1607.8
Інші доходи 050 107 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2144.7 2113.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (674.9) (26.1)
Інші операційні витрати 090 (1795.2) (1976.5)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (413.8) (12.5)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2883.9) (2015.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -739.2 98.7
Податок на прибуток 140 (0) (60.5)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -739.2 38.2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Протягом 2013 року ПрАТ "Промислова компанiя "ПРОМIНЬ" мало доход вiд наступних видiв дiяльностi , що передбаченi статутом : Виробництво i реалiзацiя промислових котлiв, газових горiлок, водопiдготовчих установок -320.1 тис. грн. Крiм того, протягом 2013 р. товариство мало доход вiд орендних операцiй - 1 771 .0 тис. грн. Облiк витрат проводився вiдповiдно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 9 класу рахункiв згiдно "Плану рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств, органiзацiй", затвердженого Наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291 iз змiнми.. Витрати операцiйної дiяльностi -2883.9 тис. грн., в т. ч.: " матерiальнi затрати - 342,6 тис грн., " витрати на оплату працi - 573.2 тис. грн., " вiдрахування на соцiальнi заходи - 227.8 тис. грн., " амортизацiя - 114.4 тис. грн., " iншi операцiйнi витрати - 1625.9 тис. грн. За пiдсумками 2013 року чистий збиток товариства дорiвнює 739.2 тис. грн. Наростаючим пiдсумком станом на 31.12.2013 р. непокритий збиток - 1 399.5 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Гольдiн Аркадiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Котвицька Валентина Миколаївна